Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacje oświetlenia ewakuacyjnego zalicza się do urządzeń przeciwpożarowych, czyli urządzeń służących do zapobiegania powstaniu, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków.
Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego powinna być poddawana przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producenta w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
W ramach przeglądu wykonywane są następujące czynności:
• włączany zostaje tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku oświetlonego wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego,
• sprawdzone zostają wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby upewnić się czy prawidłowo funkcjonują,
• dokonanie pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,
• przywrócenie zasilania oświetlenia podstawowego i sprawdzenie wszystkich lampek kontrolych i urządzeń w celu upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego,
• wystawienie "protokołu z pomiarów oświetlenia ewakuacyjnego",
• dokonanie wpisu do dziennika (jeżeli jest taki prowadzony.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719).